Nieuwsoverzicht

OKA overwegend positief over coalitieakkoord

Persbericht van 30 mei 2018

Ondernemers Kontakt
Arnhem (OKA), de grootste ondernemersvereniging van Arnhem, is blij met het
vorige week vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. Ook in de keuze voor wethouders
kan OKA zich als belangenbehartiger van het Arnhemse bedrijfsleven goed vinden.
Een kanttekening is echter ook op zijn plaats: OKA roept het college van
B&W nogmaals op tot continuïteit en voortzetting van ingeslagen wegen.

 Aanbevelingen

OKA
toont zich verheugd dat een groot aantal door haar aangedragen aanbevelingen
terug te vinden zijn in het coalitieakkoord. Daar springen wat OKA betreft een
paar zaken zeer positief uit, zoals het actief faciliteren van nieuwe bedrijven
en startups; de inzet om de werkgelegenheid te vergroten; de samenwerking
tussen overheid, onderwijs en ondernemers; het meer aanbesteden aan lokale
ondernemers; het benadrukken van het belang van de inclusieve arbeidsmarkt; het
verder verduurzamen van de stad; een compacte binnenstad; de goed bereikbare en
parkeerbare stad; de toevoeging van extra parkeerplaatsen en het onderzoek naar
een mogelijke extra parkeergarage.

Continuïteit

Het
vasthouden aan de ingezette koers zoals in het coalitieakkoord omschreven is
wat OKA betreft essentieel. Te vaak is er in het verleden afgeweken van
aanvankelijk ingezette voornemens, waardoor het imago van de stad schade heeft
geleden. Afgelopen jaren moesten er bovendien maar liefst drie wethouders
worden vervangen, en dat heeft de politieke situatie en de reputatie van de
stad geen goed gedaan, evenmin als het recente rapport Frissen over de
verstoorde bestuurscultuur. OKA hamert er dan ook op dat het gemeentebestuur
het collectieve belang van de stad in
het oog blijft houden.

Samenwerking

Voor
OKA is een continu hoogwaardig imago van een aantrekkelijke en ondernemende
stad belangrijk. Daarom onderhoudt OKA een vaste relatie met politiek en
bestuur. Zo heeft OKA medio vorig jaar haar vierjaarlijkse raadsadvies (de
RAAD-GEVER) uitgebracht, heeft zij met de fractievoorzitters via de gebruikelijke
kwartaaloverleggen over de lopende ontwikkelingen afgestemd, neemt zij via het Platform
Binnenstad Arnhem (PBA) deel aan overleggen met binnenstadsbestuurders en heeft
zij in de aanloop naar dit coalitieakkoord actief geparticipeerd en geadviseerd
in de coalitiebesprekingen. OKA zal deze input en inspanningen vanzelfsprekend blijven
verzorgen, zowel als constructieve informatieverstrekker als in de rol van
criticaster op het gevoerde beleid.

Tot
slot dankt OKA het vorige college voor haar inspanningen voor de stad en wenst
zij het nieuwe college heel veel succes. Wat OKA betreft: nu samen aan de slag!